Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

SZAKIRODALOM-GYŰJTEMÉNY

 

 

 1. Abel, R. (1982). ”The contradictions of informal justice.” In: Abel, R. (Ed.). The politics of informal justice. New York: Academic Press.

 2. Abel, R.L. (1982) The Politics of Informal Justice New York: Academic Press

 3. Adler, A. (1964). Superiority and social interests: A collection of later writings. Chicago: Northwestern University Press.

 4. Adler, N. (1993). Do cultures vary? In Weinshall, T. D. (Szerk.). Societal culture and management. Berlin: Walter der Gruiter.

 5. Alfini, J. J., Press, S. B., Sternlight, J. R. & Stulberg, J. B. (2001). Mediation theory and practice. In Strasser, F. & Randolph, P. (2005). Mediáció: A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 6. Allport, G. (1958). The nature of prejudice. In Varga K. (2003). Értékek fénykörében. Buda- pest: Akadémiai Kiadó.

 7. Almond, G.A.- Powell, G.B.Jr..-Strom, K.-Dalton, R.J. (2004) (szerk.) Comparative Politics Today: A World View (nyolcadik kiadás) Pearson: Longman

 8. Aquinas, T. (1948). Summa theologica. New York: Benzinger.

 9. Arendt, H. (1968). Between past and future: Eight exercises in political thought. New York: Viking.

 10. Atkinson, L. Rita et. al.(2001): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó
  Kiss Éva (2002): Az Új Polgári Törvénykönyv koncepciója. Magyar Jog (10) 598-603. p.

 11. Babits M. (1939). A magyar jellemről. In Szekfű Gy. (Szerk.). Mi a magyar?

 12. Bagdy Emőke-Mirnics Zsuzsanna (É.n.): Professzionális felkészülés a pár és család megismerésére In.: Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Digitális tankönyv in.: http://www.webcreator.hu/tankonyv/impresszum.html

 13. Bakacsi Gy. & Takács S. (1998). Honnan–hová? A nemzeti és szervezeti kultúra változásai a kilencvenes évek közepének Magyarországán. Vezetéstudomány, XXIX(2), 15–22.

 14. Bakos F. (1994). Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 15. Bálint János (szerk.) (2008.): Vidékfejlesztési menedzsment és marketing. Digitális tankönyv. Budapest: K.n.

 16. Balogh Klára (2006): Kinek az igazsága? – A család mint rendszer és terápia Családi jog (2006. március) IV. (1) 18-24. p.

 17. Bamber, G.J., Lansbury, R.D. (szerk.) (1998) (2. kiadás) International and Comparative Employment Relations Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE

 18. Bándi Gyula (2000): A közvetítés (mediáció) jogi szabályozásának továbbfejlesztése Jogtudományi Közlöny (2000. január) 11-19.p.

 19. Barabás T. (2004). Börtön helyett egyezség? Budapest: KJK-Kerszöv.

 20. Bárándy P. (2008). Közvetítői eljárás büntetőügyekben. In Kondorosi F. & Ligeti K. (Szerk.). Az európai büntetőjog kézikönyve (pp. 681–682). Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

 21. Barber, B. (1984). Strong democracy: Participatory politics for a new age. Berkeley: University of California Press.

 22. Barcy M. & Szamos E. (2002). „Mediare necesse est”: A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása. Budapest: Animula.

 23. Barcy Magdolna - Szamos Erzsébet (2002): „ Mediare necesse est” Budapest: Animula Kiadó

 24. Barcy, M.-Szamos, E. (2002) „Mediare necesse est”: A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása Budapest: Animula

 25. Barinkai Zs., Herczog M., & Lovas Zs. (2004). Nemzetközi közvetítői gyakorlat. In Sáriné dr. Simkó Á. (Szerk.). A mediáció: A közvetítői tevékenységről (pp. 61–65). Budapest: HVG ORAC.

 26. Barnes Gorell Gill (1984): Család, terápia és gondozás. Budapest: Animula Kiadó
  Baruch Bush, Robert A. (1996): What Do We Need a Mediator For: Mediation's Value-Added for Negotiators Ohio State Journal on Dispute Resolution 1996. 12. (1) 1-36. p.

 27. Bartal A. (1901). A magyarországi latinság szótára. Budapest: Franklin-Társulat.

 28. Barzó Tímea (2000): A családjog és a polgári jogi kodifikáció Magyar Jog (5) 288.-292.p.

 29. Bátory Zsófia (2005): Kérdések és kételyek. Kerekasztal-beszélgetés a mediációról. Család, Gyermek, Ifjúság XIV. (5) 34.-36. p.

 30. Bauer Miklós (2005): Választottbíráskodás és mediáció. Kiköthet-e magyar fél külföldi székhely választottbíróságot? Jogtudományi Közlöny (2005. december) 489.-501.p.

 31. Baxter, L. & Montgomery, B. (2001). Kapcsolati dialektika. In Griffin, E. (2001). Bevezetés a kommunikációelméletbe (pp. 168–180). Budapest: Harmat.

 32. Bean, R. (1994) Comparative Industrial Relations: An Introduction to Cross-national Perspectives London és New York: Routledge

 33. Beck, A. T. (1999). A gyűlölet fogságában. Budapest: Háttér.
  Benhabib, S. (1992). Situating the self: Gender, community and postmodernism in contemporary ethics. New York: Routledge.

 34. Benjamin, Robert (2007): Of War and Negotiation: Lessons From The Europeans (Part 1) http://www.mediate.com/articles/benjamin34.cfm

 35. Berg-Schlosser, D.-Müller-Rommel, F. (2003) (eds) Vergleichende Politik-wissenschaft Opladen:Leske+Budrich

 36. Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. (1983). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

 37. Bibó I. (1986). Válogatott tanulmányok I–III. Budapest: Magvető.

 38. Black, D. (1976). The behavior of law. In: H. Szilágyi I. (2005). A jogi antropológia főbb irányai. Budapest: Szent István Társulat.

 39. Block D. Joel – Susan S. Bartell (2007): Szül i játszmák. Hogyan kíméljük meg gyermekünket a házastársi konfliktusoktól. Pécs: Direkt Kft. Alexandra Kiadója

 40. Bodnár Gabriella- Simon Péter (1998): A viselkedés pszichológiai alapjai. Eger: Líceum Kiadó

 41. Boér Emőke (2003): A gyermekelhelyezés, gyermektartás és a gyermekkel való kapcsolattartás Család, Gyermek, Ifjúság IX. (5) 7.-11.p.

 42. Bognár Gábor – Telkes József (1986): A válás lélektana. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

 43. Bonnet V. et. al. (2002): Electronic communication issues related to online dispute resolution systems http://www2002.org/CDROM/alternate/676/

 44. Boulding (1962). In Mediáció: Az egyezségteremtés művészete (p. 3). Partners füzetek, 4. [1996]. Budapest: Partners Hungary Alapítvány.

 45. Böckenförde, E. W. (1988). Az ember a mai jogrend tükrében. In Krzysztof M. (Szerk.). A modern tudományok emberképe (pp. 118–128). Budapest: Gondolat.

 46. Böhm, Bernhard (2018) Az online mediáció. (fordította: Csemáné Váradi Erika-Jacsó Judit) Miskolci Jogi Szemle Különszám (1) 99-106. p.

 47. Braud, Maurice (2004) ’Thematic feature – individual labour/employment disputes and the courts in France’ In: EIRO series: Thematic feature – individual labour/employment disputes and the courts 2004

 48. Brávácz Ottóné (2007): Családjogi tárgyú közösségi jogszabályok a magyar jogalkalmazásban Magyar Jog (12) 729.-735.p.

 49. Bridgford, J.-Stirling, J. (1993) Employee Relations in Europe Oxford: Blackwell

 50. Brown, B.E.-Macridis, R.C. (szerk.) (1996) Comparative Politics: Notes and Readings (Eights Edition) Belmont: Wadsworth Publishing Company

 51. Brown, H. J. & Marriott, A. L. (1993). ADR principles and practice. In Rúzs Molnár K. (2004). A mediáció rendszertani és elméleti összefüggései, különös tekintettel munkajogi vonatkozásaira. Acta juridica et politica, Tomus LXVI. Fasc. 19. Szeged: SZTE ÁJK Tud. Biz.

 52. Buber, M. (1991). Én és te. Budapest: Európa.

 53. Buda B. (2006). Empátia. Budapest: Urbis.

 54. Buda Béla – Szilágyi Vilmos (1988): Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája. Budapest: Gondolat

 55. Burger, W. (1982). ”Isn’t there a better way?” American Bar Assotiation Journal, 68, 274– 277.

 56. Bush, R. A. B. & Folger, P. J. (1994). The promise of mediation: Responding to conflict through empowerment and recognition. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

 57. Bush, R. A. B. & Folger, P. J. (2005). The promise of mediation: The transformative approach to conflict. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

 58. Calkins, M. Richards (2006): Caucus mediation-putting conciliation back into the process: the peacemaking approach to resolution, peace, and healing http://www.calkinsmediation.com/Law%20Review%20Article.doc

 59. Campbell, Alan Dr. ( É.n.): Family Dispute Resolution – Is a staged mediation model appropriate for every occasion http://www.frsa.org.au/UserFiles/263,9,Implications for FDR practitioners

 60. Caputo, J. D. (1993). Against ethics: Contributions to a poetics of obligation with constant reference to deconstruction. Bloomington: Indiana University Press.

 61. Chaidron, A-Mormont, M. (2004) ’Thematic feature – individual labour/employment disputes and the courts in Belgium’ in: EIRO series: Thematic feature – individual labour/employment disputes and the courts 2004

 62. Chaidron, Alexandre (2006)’Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union – case of Belgium’ in: EIRO series: Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union 2006

 63. Change and Challenges Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE
  Palmer, M. & Roberts, S. (1998) Dipute Processes. ADR and the Primary Forms of Decision Making London, Edinburgh, Dublin: Butterworths

 64. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

 65. Condlin, R. J. (1992). ’Bargaining in the Dark’. In Strasser, F. & Randolph, P. (2005). Mediáció: A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 66. Csányiné dr. Hajnal Erzsébet (2000): Néhány gondolat a családjogi perekről Magyar Jog (10) 623-624.p.

 67. Csécsei R. (2003). Szerződéses jogviták és mediáció. In Eörsi M. & Ábrahám Z. (Szerk.). Pe- reskedni rossz! Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés (pp. 67–87). Budapest: Minerva.

 68. Cseh-Szombathy László (1979): Családszociológiai problémák és módszerek Budapest: Gondolat

 69. Cseh-Szombathy László (1985): A házastársi konfliktusok szociológiája Budapest: Gondolat

 70. Csemáné Váradi Erika (2009) Konfliktusok örvényében – a drunkorexiától a kollektív erőszakig In: Németh Zsolt (szerk.) Írások Tauber István emlékére  [1949-2003] Budapest, Magyarország: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Kriminológiai Társaság, Rendőrtiszti Főiskola 84-95. pp.

 71. Csemáné Váradi Erika (2010) A fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatása: reformelképzelések Kriminológiai Közlemények (68) Budapest, Magyarország:  Magyar Kriminológiai Társaság 152-163. pp.

 72. Csemáné Váradi Erika (2010) The Role of Police in Promoting Diversion especially mediation) in Criminal Matters of Juveniles In: Jozef, Meteňko (szerk.): Policajné vedy a policajné činnosti 2009 = Methods in Police Sciences II. Bratislava, Szlovákia: Akadémia Policajného zboru Bratislave 216-222. pp.

 73. Csemáné Váradi Erika (2011) The Role of the Police in Promoting Diversion (especially mediation) in Criminal Matters of Juverniles In: Akadémia, Policajného Zboru (szerk.) Complementary Research Results from Middle Europe Researches Area cooperated on EU SEC II. Bratislava, Szlovákia : Akadémia Policajného zboru Bratislave 133-138. pp.

 74. Csemáné Váradi Erika (2012) Kultúrák és konfliktusok In: Róth, Erika (szerk.) Tanulmányok Dr. Dr. h. c. Horváth Tibor professzor emeritus 85. születésnapja tiszteletére Miskolc, Magyarország : Bíbor Kiadó 199-211. pp.

 75. Csemáné Váradi Erika (2014) „Jacksonville a szomszédban van?!’’: Gondolatok az értékteremtő konfliktusoldásról. In: Szabó, Balázs (szerk.) Fenntartható önkormányzatok Észak-Magyarországon. Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem  9-29.pp.

 76. Csemáné Váradi Erika (2014) A megértéstől a megbocsátásig In: Szabó Miklós (szerk.) Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai Tomus: 15/1. Miskolc, Magyarország : Bíbor Kiadó 67-90. pp

 77. Csemáné Váradi Erika (2015) Research Activities in the Interest of Promoting Good Governance with the Usage of Conflict Solution Techniques. In: Daniela, Čičkánová - Ivana, Hapčová - Vladislav, Mičátek (eds): Bratislava Legal Forum 2015 69-76. pp.

 78. Csemáné Váradi Erika (2017) Jó gyakorlatok Magyarországról - a közösségi mediáció színterei. In: Csemáné Váradi Erika – Jacsó Judit (szerk.) (2017) A mediáció aktuális kérdései. Aktuelle Fragen der Mediation. Bíbor Kiadó, Miskolc 37-46. p.

 79. Csemáné Váradi Erika (2018) Gondolatok az alternatív vitarendezés körében In Miskolci Jogi Szemle Különszám (1) 16-23.pp.

 80. Csemáné Váradi Erika-Jacsó Judit (2018) Interkulturális konfliktusok, mint a mediáció új területe. Miskolci Jogi Szemle Különszám (1) 85-93. p.

 81. Csemáné Váradi Erika (szerk.) (2009) Az érdekérvényesítés legális és illegális eszközei. Miskolc, Magyarország: Bíbor Kiadó 

 82. Csemáné Váradi Erika (szerk.) (2009) Koncepciók és megvalósulásuk a rendszerváltozás utáni kriminálpolitikában: VI. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés. Miskolc, Magyarország: Bíbor Kiadó 

 83. Csemáné Váradi Erika–Jacsó Judit (szerk.) (2013) Kultúraérzékeny konfliktusok és kezelésük - technikák és jó gyakorlatok. Miskolc, Magyarország: Miskolci Egyetemi Kiadó

 84. Csemáné Váradi Erika-Jacsó Judit (szerk.) (2017) A mediáció aktuális kérdései. Aktuelle Fragen der Mediation. Bíbor Kiadó, Miskolc

 85. Csemáné Váradi Erika-Csema Tamás (2018) Bizalom és konfliktusok az egészségügyben AKV Európai Szemle (2) 29-38.pp.

 86. Csemáné Váradi Erika-Gilányi Eszter (2011) Alternatív vitarendezés Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó

 87. Csemáné Váradi Erika-Jánosi Andrea (2014) Alternatív konfliktuskezelési modellek Kanadában, különös tekintettel az ítélőkörök működésére. In: PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA XXXII. 263-272. pp

 88. Csepeli György (1992). Nemzet által homályosan. Budapest: Századvég.

 89. Csepeli György (2001) A szervezkedő ember Budapest: Osiris Kiadó
  Cseh-Szombathy László – Tóth Pál Péter (Szerk.) (2001): Népesedés és népességpolitika Budapest: Századvég

 90. Dahrendorf, R. (1994). A modern társadalmi konfliktus. Budapest: Gondolat.

 91. Dallos R.-Procter H. (2001) A családi folyamatok interakcionális szemlélete 29-64. p. In.: Horváth-Szabó Katalin (szerk.): Családpszichológia I. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 92. Dapperen, H.J.M. van (1991) On the Justices of the peace in the Netherlands 1811-1838 Rotterdam: Erasmus University

 93. Darnall Douglas (1997): Three types of Oarental Alienators http://www.parentalalienation.org/articles/types-alienators.html

 94. Deák Csaba (2003): A kommunikáció zavarai. Magyar Grafika (1) 38-40.o.

 95. Deutsch, M. (1973). The resolution of conflict: Constructive and destructive processes. New Haven, CT: Yale University Press.

 96. Dickens, Linda (2004) ’Thematic feature – individual labour/employment disputes and the courts in the United Kingdom’ in: EIRO series: Thematic feature – individual labour/employment disputes and the courts 2004

 97. Dickens, Linda (2006)’Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union – case of the United Kingdom’ in: EIRO series: Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union 2006

 98. Dickinson, D.L. (2004) ‘A Comparison of Conventional, Final Offer and Combined Arbitration for Dispute Resolution’ in: Industrial and Labour Relations Review, Vol. 57, No.2,

 99. Diener, E., Diener, M. & Diener, C. (1995). Factors predicting subjective well-being of nations. In Varga K. (2003). Értékek fénykörében. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 100. Ditges, Thomas (2005): Mediation und Rechtsstreit - ein Kosten- und Effizienzvergleich IDR Journal of International Dispute Resolution 2005. 74-85.p.

 101. Doeringer, P.B. (1981) ‘Industrial relations research in international perspective’ in Doeringer et al. (szerk.) Industrial Relations in International Perspective: Essays on Research and Policy London: Macmillan

 102. Dunlop, J.T. (1958) Industrial Relations Systems New York: Holt, Rinehart & Winston

 103. Dunlop, J.T.-Zack, A.M. (1997) Mediation and Arbitration in Employment Disputes San Francisco: Jossey-Bass Publihers

 104. Durant, W. (1962). Outlines of philosophy, Plato to Russel. In Strasser, F. & Randolph, P. (2005). Mediáció: A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 105. Eckhoff, T. (1973). ’A közvetítő, a bíró és az adminisztrátis a viszályrendezésben’. In: Sajó A. (Szerk.). Jog és szociológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

 106. Edelman, M. (1988). Politikai ellenségek konstruálása. In: Szabó M. (Szerk.). (1998). Az el- lenség neve (pp. 88–122). Budapest: Jószöveg Műhely.

 107. Ehmann B. (2002). A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés. Budapest: Új Mandátum.

 108. Eörsi M. & Ábrahám Z. (Szerk.). (2003). Pereskedni rossz! Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés. Budapest: Minerva.

 109. Eörsi Mátyás – Ábrahám Zita (2003): Pereskedni rossz! Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés. Budapest: Minerva Kiadó

 110. Epstein, Joe and Epstein, Susan (2006): Co-Mediation The Colorado Lawyer (June 2006 ) 35, (6) 21-23. p.

 111. Erdélyi K. (2003). Mediációs lehetőségek a társasági jog területén. In: Eörsi M. & Ábrahám Z. (Szerk.). Pereskedni rossz! Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés (pp. 88–103). Budapest: Minerva.

 112. Erdheim, M. (1992). Das Eigene und das Fremde. Psyche, 46, 730–744.

 113. Farkas József (1988): A választottbíráskodás szabályozása a polgári eljárásjog reformjának tükrében Magyar Jog (9)

 114. Farkas Péter (2006): A szeretet közössége. A családszociológia alapjai. Budapest: L’Harmattan Kiadó

 115. Fazekas Márta (2011): Coaching és mediáció kéz a kézben. hrportal.hu https://www.hrportal.hu/hr/coaching-es-mediacio-kez-a-kezben-20110817.html

 116. Fekete Emőke (2004): Az elektronikus választottbírósági eljárás jogi aspektusai Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny (1) 51-58.p.

 117. Ferenczi Andrea (2003). A mediáció csökkentheti az erőszakot. Párkapcsolat – Konfliktuskezelő Magazin, I–III.

 118. Ferenczi Andrea (2006). Interdiszciplináris kérdések az orvoslásban: Beszélgetés dr. Kopp Máriával. Lege Artis Medicinae, 16(10), 908–912.

 119. Ferenczi Andrea (2008). Halál és a lányka: A másiknak adott válasz. Lege Artis Medicinae, 18(4), 329–333.

 120. Ferenczi Andrea (2010): A konfliktus, ami összeköt. PhD-értekezés. PTE, Pécs

 121. Ferner, A.-Hyman.R. (szerk.) (1998) Changing Industrial Relations in Europe Oxford: Blackwell

 122. Feuerbach, L. (1978). A kereszténység lényege. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 123. Ficzeréné Sirko Alexandra (1994): A gyermek jogai és a nemzetközi jog Állam és Jogtudomány (3-4) 315-332 pp.

 124. Filó Erika - Katonáné Pehr Erika (2006): Gyermeki jogok, gyermekvédelem. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó

 125. Finály H. (1884, 2002). A latin nyelv szótára. Budapest: Franklin-Társulat.

 126. Fineman, M. (1988). ”Dominant discourse, professional language and legal chance in child custody decisionmaking.” Harvard Law Review, 101(4), 727–774.

 127. Fischer, R.-Ury,W.-Patten, B. (1991) Getting to Yes (második kiadás), New York: Penguin Books

 128. Fisher, R. - Ury, W. - Patton, B. (1998). A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár.

 129. Fisher, R.-Brown, S. (1988). Getting together: Building a relationship that gets to yes. Boston: Houghton Mifflin.

 130. Fiss, O.M. (1984) ‘Against settlement’, The Yale Law Journal, Vol 93.

 131. Forgács László (2004): A kapcsolattartási ügyek vizsgálata. Mi az oka a jogszabályok végrehajthatatlanságának? Családi Jog (2004. december) II. (4) 14.-17.p.

 132. Foucault, M. (1988). Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason. New York: Random House.

 133. Foucault, M. (1990). Felügyelet és büntetés. A börtön története. Budapest: Gondolat.

 134. Freeman R. Dorothy (1994): Házassági krízisek. A tanácsadás gyakorlata Budapest: Animula Egyesület

 135. Fukuyama, F. (1997). Bizalom. Budapest: Európa

 136. Fukuyama, F. (2000). A Nagy Szétbomlás. Budapest: Európa.

 137. Fülöp É. (2008). Az érzelmek reprezentációja történelmi regényekben és történelemkönyvekben. In Megismerés, reprezentáció, értelmezés, 10 éves a PTE Pszichológiai Doktori iskolája (pp. 99–114).

 138. Gábos András-Tóth István György (2000): A gyermekvállalás támogatásának gazdasági motívumai és hatásai. Századvég (19) 77.-115. p.

 139. Gadamer, H. G. (1984). Igazság és módszer: Egy filozófiai hermeneutika vázlata. Budapest: Gondolat.

 140. Gadamer, H. G. (1991). Szöveg és interpretáció. In Bacsó B. (Szerk.). Szöveg és interpretáció (pp. 17–43). Budapest: Cserépfalvi.

 141. Gaylin, W. (1984) idézet In Beck, A. T. (1999). A gyűlölet fogságában. Budapest: Háttér.

 142. Geertz, C. (1983). From the native’s point of view: On the nature of anthropological understanding. In Local knowledge: Further essays in interpretative anthropology (pp. 55–70). New York: Basic Books.

 143. Gluckman, M. (1965). Politics, law and ritual in tribal society. In H. Szilágyi I. (2005). A jogi antropológia főbb irányai. Budapest: Szent István Társulat.

 144. Goldberg, S.B.–Sander, F.E.A.–Rogers, N.H. (szerk.) (1992) Dispute resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes Little Brown

 145. Goleman, D. (2008). Társas intelligencia: Az emberi kapcsolatok új tudománya. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 146. Goodman W. Joseph (2003): The pros and cons of online dispute resolution: an assessment of cyber-mediation websites Duke Law and Technology Review 2003.02.18. http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2003dltr0004.html

 147. Göncz K. & Wagner K. (2003). Konfliktuskezelés és mediáció. In: Eörsi M. & Ábrahám Z. (Szerk.). Pereskedni rossz! Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés (pp. 7–48). Budapest: Minerva.

 148. Gönczöl K. (2005): A szolgáltatott igazság. Élet és Irodalom, XLIX(40).
  Gönczöl K. (2007). Helyreállítható igazságszolgáltatás – helyreállítható bizalom. Élet és Irodalom, LI(39).

 149. Görgényi I. (2006). Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. Budapest: HVG Orac.

 150. Gösswein, Georg (2017) Mediation als Weg aus dem Compliance-Dilemma.  A mediáció mint a compliance dilemmából kivezető út. (Fordította: Csemáné Váradi Erika-Jacsó Judit). AKV Európai Szemle (1) 122-127. pp.

 151. Grád András (2005): Kapcsolattartás - egy jogintézmény anomáliái a gyakorló jogász szemével. Dr. Regász Mária gyámhatósági szakemberrel Dr. Grád András beszélget Családi Jog III. (2) 36.p.

 152. Grád András-Dr. Jánoskúti Gyöngyvér-Dr. Kőrös András (2007): Tévhitek kontra valóság – Mi az igazság a gyermekelhelyezések terén a statisztikai adatok fényében? Családi Jog (2007. március) V. (1) 17-20. p.

 153. Grád András-Dr. Jánoskúti Gyöngyvér-Dr. Kőrös András (2008): Tévhitek kontra valóság II.– Mi az igazság a gyermekelhelyezések terén a statisztikai adatok fényében? Családi Jog VI. (4) 8-15. p.

 154. Gruen, A. (2000). Der Fremde in uns. Stuttgart: Klett-Cotta.

 155. Gruen, A. (2003). A normalitás tébolya. Budapest: Magyar Könyvklub.

 156. Gulliver, P. (1979) Disputes and Negotiations: A Cross-cultural Perspective New York-London: Academic Press

 157. Gurevitch, Z. D. (1989). The power of not understanding: The meeting of conflicting identities. The Journal of Applied Behavioral Science, 25(2), 161–173.

 158. Gyengéné dr. Nagy Márta (2005): Mediáció és/vagy kapcsolatügyelet családjogi kérdésekben Családi Jog (2005. március) III. (1) 26.-30.p.

 159. Gyengéné dr. Nagy Márta (2006): Arany középút? – a váltott elhelyezés els tapasztalatai Franciaországban Családi Jog (2006. június) IV. (2) 33.-39.p.

 160. Gyengéné dr. Nagy Márta (2006): Mediálni vagy sem? – Alkalmazható-e a nemzetközi bírósági gyakorlat a hazai viszonyokra? Családi Jog (2007. december) V. (1) 11.-16.p.

 161. Habermas, J. (1994). Válogatott tanulmányok. Budapest: Atlantisz.

 162. Hajba, Éva (2004) Konfliktuskezelés-mediáció Budapest: Zsigmond Király Főiskola

 163. Hajdú J. (1998). The methods of alternative dispute resolution (ADR) in the sphere of labour law. In: Rúzs Molnár K. (2004). A mediáció rendszertani és elméleti összefüggései. Szeged: SZTE ÁJK Tud. Biz.

 164. Hajdú József – Rúzs Molnár Krisztina (2001): Az alternatív vitamegoldási rendszerek általános jellemzői különös tekintettel a munkaügyi vitákra in.: A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggése i- tanulmánykötet Miskolc: Novotni Alapítvány

 165. Hanák P. (1994). Alkat és történelem: Egy Bibó-tanulmány továbbgondolása. Világosság, 5– 6, 3–37.

 166. Hanami, T.-Blanpain, R. (szerk.) (1987) Industrial conflict resolution in market economies : a study of Canada, Great Britain, and Sweden Deventer, Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers

 167. Hankiss E. (1999). Proletár reneszánsz. Budapest: Helikon.

 168. Harcsa István – Papp Gábor – Vukovich György (2006): Magyarország a társadalmi jelzőszámok tükrében. in: Társadalmi riport 2006, Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György (szerk.). Budapest: TÁRKI, 435–466. p.

 169. Hassold, Robert W Jr (2007): Establishing a mediation practice: advice for lawyers. Dispute Resolution Journal 2007 augustus 1. http://www.allbusiness.com/legal/labor-employment-law-alternative-dispute-resolution/8919479-1.html

 170. Haupt Egon (2003): A polgári per gyors befejezésének eszközei a hatályos eljárási törvény alapján Magyar Jog (9) 546.-552.p.

 171. Herczog M. (2007). Jóvátétel és megbékélés. Népszabadság. Január 29.

 172. Herczog M. (Szerk.). (2002). Együtt vagy külön. Budapest: KJK-Kerszöv.

 173. Herczog M. (Szerk.). (2003). Megbékélés és jóvátétel: Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról. Budapest: Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyes.

 174. Herczog Mária (Szerk.) (2002): Együtt vagy Külön. Maradjunk együtt vagy váljunk el? Budapest: KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

 175. Hernádi Miklós (1989): Válni veszélyes. Családbomlás Magyarországon. Háttér Lap- és Könyvkiadó Kft.

 176. Hernádi Miklós (2001) Családi jogok az angolszász országokban. Jogtudományi Közlöny (2001. június) 265.-274. p.

 177. Hirsch, H. (1995). Genocide and the politics of memory: Studying death to preserve life.

 178. Hoebel, E. A. (1954). The law of primitive man. In H. Szilágyi I. (2005). A jogi antropológia főbb irányai. Budapest: Szent István Társulat.

 179. Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2008). Kultúrák és szervezetek: Az elme szoftvere. Pécs: VHE Kft.

 180. Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations. Maidenhead: McGraw-Hill.

 181. Horányi Ö. (1999a). A kommunikációról. In Béres, I. & Horányi Ö. (Szerk.). (2001). Társadalmi kommunikáció (pp. 22–34). Budapest: Osiris.

 182. Horányi Ö. (1999b). A személyközi kommunikációról. In: Béres I. & Horányi Ö. (Szerk.). (2001). Társadalmi kommunikáció (pp. 57–85). Budapest: Osiris.

 183. Horányi Ö. (Szerk.). (2007). A kommunikáció mint participáció. Budapest: Typotex.

 184. Horney, K. (2004). A neurotikus személyiség napjainkban. Budapest: Ursus Libris.

 185. House, R. (1998). A brief history of GLOBE. Journal of Managerial Psychology, 13(3⁄4), 230–240.

 186. House, R., Javidan, M., Hanges, P. & Dorfman, P. (2002). Understanding cultures and impli- cit leadership theories across the globe: an introduction to project to GLOBE. Journal of World Business, 37, 3–10.

 187. Hradil Stefan (1995): Die “Single-Gesellschaft”. München: C. H. Beck. ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III. ZA – 3880.

 188. Hudgins Nancy-Debra Synovec (2008): When To Start Mediation http://www.mediate.com/articles/HudginsNSynovecDbl20081110.cfm

 189. Hudgins Nancy-Debra Synovec (2009/A.): Finding Your Divorce Mediator! http://www.mediate.com/articles/HudginsNSynovecDbl20090302.cfm

 190. Hudgins Nancy-Debra Synovec (2009/B): Mediation steps http://www.mediate.com/articles/HudginsNSynovecDbl20090223.cfm

 191. Hunyadi Gy. (2001). A nemzeti karakter talányos pszichológiája. In: Hunyadi Gy. (Szerk.). Nemzetkarakterológiák: Rónay Jácint, Hugo Münsterberg és Kurt Lewin írásai (pp. 7– 50). Budapest: Osiris.

 192. ILO (1980) Conciliation and arbitration procedures in labour disputes, Geneva

 193. Inkeles, A. & Levinson, D. J. (1969). National character: The study of modal personality and sociocultural systems. In Varga K. (2003). Értékek fénykörében. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 194. ITIM (Institute For Training Intercultural Management), (1996). 5-D Pocket Gide. Den Hag.

 195. Járó Katalin (Szerk.) (1999): Játszmák nélkül. Tranzakcióanalízis a gyakorlatban Helikon Kiadó

 196. Jordan, Thomas (2000): Glasl’s Nine-Stage Model Of Conflict Escalation IN: Friedrich Glasl: Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater.

 197. Julesz Máté (2000): Mediáció Belgiumban Magyar Jog (3) 177.-178.p. Kardos Ferenc (É.n.): Láthatási trükkök Magyarországon. http://www.kapcsolatalapitvany.hu/img/lathatasi-trukkok.doc

 198. Kaar, Robbert van het (2004) ’Thematic feature – individual labour / employment disputes and the courts in the Netherlands’ in: EIRO series: Thematic feature – individual labour/employment disputes and the courts 2004

 199. Kaar, Robbert van het (2006) ’Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union – case of the Netherlands’ in: EIRO series: Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union 2006

 200. Kádár Gabriella (2002): Az empátia és a családi kommunikáció rendszerelmélet megközelítése serdülőknél. In: Bugán Antal (szerk.): A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. Debrecen: Didakt 167-207. p.

 201. Kántor, Raimund (2005) ’A munkaügyi konfliktusok kezelése’ in: Humán Szemle 2005/21, 4. szám, 12- 16.o.

 202. Karácsony S. (1922–1938). A magyar észjárás. In Magyar Hírmondó. (1985). Budapest: Magvető.

 203. Kardos F. & Ábrahám Z. (2003). Különélő szülő kapcsolattartása gyermekével – mediáció a legkisebbek védelmében. In: Eörsi M. & Ábrahám Z. (Szerk.). Pereskedni rossz! Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés (pp. 131–149). Budapest: Minerva.

 204. Kardos Klára (2004): A gyermekelhelyezési perek gyermekellenességéről. Családi Jog (2004. március) II. (1) 27.p.

 205. Kas, Kinga (2004) The possibility of applying mediation and arbitration in labor disputes in Hungary ‘Tudásbázis’ projekt, Budapest: Corvinus Egyetem. Tudományos dolgozat, 25 oldal

 206. Kas, Kinga (2008) ’A foglalkoztatási viták tipológiája: elmélet versus gyakorlat’ (2008) in: Munkaügyi Szemle 2008/3., Budapest (megjelenés alatt)

 207. Kas, Kinga (2008) ’Foglalkoztatási kapcsolatok – új magyar terminológia’ (2008) in: Munkaügyi Szemle 2008/2., Budapest, 90-94.o.

 208. Kasza Mónika (2006): Gyámhivatali tapasztalatok a szülő-gyermek kapcsolattartás körében. Önkormányzat Hírlevél. XII.(10-11)

 209. Kaufman, Bruce E. (2004) The global evolution of industrial relations: Events, ideas and the IIRA Geneva: International Labour Office

 210. Keller Tamás (2007): A modernizációs folyamat hatása az értékrendre Szociológiai Szemle (3-4.) 14-37. p.

 211. Keman, Hans (2002) Comparative democratic politics: a guide to contemporary theory and research London: SAGE

 212. Kengyel Miklós (2003): Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó Kengyel Miklós (2004): Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó

 213. Kereszty É. (2003). Közvetítők az egészségügyben: az Egészségügyi Közvetítői Tanács. In: Eörsi M. & Ábrahám, Z. (Szerk.). Pereskedni rossz! Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés (pp. 150–174). Budapest: Minerva.

 214. Kerezsi K. (2006). Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája. Bibliotheca iuridica, 34. Budapest: CompLex.

 215. Kerezsi Klára (1996): Gyermek, család, társadalom 25-56. p. In.: Gyermek-Család- Társadalom. Budapest: Hilscher Rezs Szociálpolitikai Egyesület

 216. Kerr, C., Dunlop, J.T., Harbison, F.H., Myers, C.A. (1960) Industrialism and Industrial Man Cambridge, MA: Harvard University Press

 217. Kertész Tibor (2010)  Mediáció a gyakorlatban. (Csemáné, Váradi Erika (szerk.)) Miskolc, Magyarország: Bíbor Kiadó 

 218. Kiss A. (2006). A közvetítői eljárásról. In: Irk F. (Szerk.). (2006). Kriminológiai tanulmányok, 43. (pp. 241–264). Budapest: OKRI.

 219. Kiss Éva (2002): Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója Magyar Jog (10) 598.-603.p. Kiss Éva (2004): Kapcsolattartás - a jogi szabályozás néhány ellentmondása a gyakorlat tükrében Családi jog (2004. szeptember) II. (3) 12-17. p.

 220. Kluckhohn, C. (1951). The study of culture. In Burgulya I.-né & Bakony K. (2004). Vállalati kultúra. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 221. Kollega Tarsoly István (szerk.) (2000.): Magyarország a XX. században. Szekszárd: Babits Kiadó

 222. Kolosi Tamás (2001): Terhes babapiskóta. Budapest: Osiris zsebkönyvek

 223. Kopp M. & Skrabski Á. (1995). Magyar lelkiállapot. Budapest: Végeken Kiadó.
  Kopp M. & Kovács M. E. (Szerk.). (2006). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest: Semmelweis.

 224. Kopp M. & Skrabski Á. (2008). Kik boldogok a mai magyar társadalomban? In: Kopp M. (Szerk.). Magyar lelkiállapot, 2008 (pp. 73–79). Budapest: Semmelweis.

 225. Kopp M. (Szerk.). (2008). Magyar lelkiállapot, 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Budapest: Semmelweis.

 226. Kopp Mária (2003.): A stressz szerepe az egészségromlásban. Mikor káros a stressz? Hippocrates (2003 január-február) V. (1)

 227. Kornis Gy. (1934). Az államférfi: A politikai lélek vizsgálata. I–II. Budapest: Franklin.

 228. Kornis M. (2006). Kádár János utolsó beszéde. Szabad előadás. Budapest: Kalligram.

 229. Kosanovich N. Daniel (2000): Mediation: A Process for Success Outside the Courtroom 2000. december http://www.mediation-and-arbitration.com/html/12-2000.html

 230. Koselleck, R. (1994). Ellenségfogalmak. In Szabó Márton (Szerk.). (1998). Az ellenség neve (pp. 12–23). Budapest: Jószöveg Műhely.

 231. Koselleck, R. (1997). Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Buda- pest: Jószöveg Műhely.

 232. Kovach Kimberlee K. - Love Lela P. (1998): "Mapping Mediation: The Risks of Riskin's Grid," 3 Harvard Negotion Law Review 71, 75 (1998).

 233. Kovács László (2003): Demográfiai helyzet és trendek Közép-Kelet-Európa néhány országában. Társadalomkutatás 21 (2) 225–240. p.

 234. Könyves Béláné – Dr. Böcskeiné dr. Leicht Erika (2001): Gondolatok egy Pp. módosítás margójára Magyar Jog (9) 527.- 530.p.

 235. Kőrös András (2006): „Fontolva haladás” – az új Ptk. Családjogi Könyve 7. rész: A szülői felügyelet III. fejezet Családi Jog (2006. december) IV. (4) 1.-9.p.

 236. Krámer Veronika – Szotyori Nagy Viktória (2005): Variációk családi mediációra. Család, Gyermek, Ifjúság XIV. (5) 28.-33.p.

 237. Kranzl-Nagl Renate – Makovec Mattia (2005): A gyermek hátrányos pozíciója. Amikor a szülők elválnak: a szülői különélés hatása a gyerekekre (III. rész) Kapocs (2005. október) IV. (5) 52.-55.p.

 238. Krémer, András (1999) ’Pozicionális és érdek alapú tárgyalás’ in: Tóth Pál Péter (szerk.) Döntőbíráskodás Budapest: Püski

 239. Kulcsár K. (2006). Két világ között: Rendszerváltás Magyarországon 1988–1990. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 240. Kurimay Tamás (É.n.): A család rendszerelméleti megközelítése in.: http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/csalad/kurimay.htm

 241. Laín Entralgo, P. (1983). Teoría y realidad del otro. Madrid: Alianza Editorial.

 242. Laín Entralgo, P. (2001). A találkozás perszonális momentuma: válaszom a másiknak. Pro philosophia füzetek, 2. (pp. 27–43.). Veszprém: Pro Scientia Humana Vesprimiensi Alapítvány.

 243. Lange, Catrin (É.n.): Familienmediation. Neue Formen der Konfliktlösung für Familien. http://www.if-so.de/beratung/publikationen/Mediationsaufsatz-C-%20in-Buch- Familienwissenschaften.pdf

 244. László J. (2005). A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Pszichológiai horizont, 3. Budapest: Új Mandátum.

 245. Laue (1991). In Mediáció: Az egyezségteremtés művészete. Partners füzetek, 4. (p. 3). [1996]. Budapest: Partners Hungary Alapítvány.

 246. Lauster Peter (2001): A társkapcsolat krízisei. Budapest: Magyar Könyvklub

 247. Le Bone, G. (1926). Psychologie du socialisme. Paris: Alcan.
  Lévinas, E. (1976). Martin Buber és a megismerés elmélete. In Lévinas, E. (1997). Nyelv és közelség (pp. 95–112). Pécs: Tanulmány-Jelenkor.

 248. Legge, K. (1991) ’Human Resource Management: A critical analysis’ in: Storey, J. (szerk.) New Perspectives on Human Resource Management London: Routledge

 249. Levin Diane J. (É.n.): Cybersettle Makes The Case For Resolving Disputes Online http://www.mediate.com/articles/LevinDbl20080227B.cfm

 250. Lévinas, E. (1981). Otherwise than being, or beyond essence. The Hague: Martinus Nijhoff.

 251. Locke, R.M., Kochan, T.A., Piore, M. (1995) Employment Relations in a Changing World Economy Cambridge, Mass.: MIT Press

 252. Lomnici Z. (2006). Legyen kötelező a mediáció? Népszabadság. Június 15.

 253. Losonczi Á. (2005). Sorsba fordult történelem. Budapest: Holnap.

 254. Loss S. (2001). ’Romani cris a dél-békési oláhcigányoknál elmélet és gyakorlat.’ In Szabó M. (Szerk.) Ius humanum: Ember alkotta jog: Műhelytanulmányok. Prudentia iuris, 15. Miskolc: Bíbor Kiadó.

 255. Lovas Zs. & Herczog M. (1999). Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Budapest: Múzsák.

 256. Lovas Zs. & Herczog M. (2002). Családi mediáció. In Herczog M. (Szerk.). Együtt vagy külön (pp. 141–157). Budapest: KJK-Kerszöv.

 257. Lovas Zsuzsa – Herczog Mária (1999.): Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. Budapest: Múzsák Kiadó

 258. Lovász, Gabriella (1999) Konfliktuskezelés mediáció segítségével In: Munkaügyi Szemle 1999/43. 11. szám

 259. Love, L. P. (2000). Process Continuum. In READINGS mediation in the employment arena. In Rúzs Molnár K. (2004) A mediáció rendszertani és elméleti összefüggései. Szeged: SZTE ÁJK Tud. Biz.

 260. Magyar Törvénytár I. 1000-1526. (1899): Budapest: Franklin Társulat

 261. Marosán, György. (2002) Introductory Remarks on “First Conference of Central and Eastern European Labor Mediators and Arbitrators”, Budapest, konferencia-előadás kézirata

 262. Matson, F. W. & Montagu, A. (Eds.). (1967). The human dialogue: Perspectives on communication. In: Pearce, W. B. & Littlejohn, S. W. (1997). Moral conflict: When social world collide. California: SAGE Publications, Inc.

 263. Mayer Erika (É.n.): Új típusú fogyasztóvédelem a felhasználók érdekében http://www.ittk.hu/web/docs/10eves/Mayercikk.pdf

 264. Mayer, B. (2000). The dynamics of conflict resolution. In Rúzs Molnár K. (2004). A mediáció rendszertani és elméleti összefüggései. Szeged: SZTE ÁJK Tud. Biz.

 265. McClellan L. Jeffrey (2007-2008): Marrying Positive Psychology to Mediation: Using appreciative inquiry and solution – focused counseling to improve the process Dispute Resolution Journal (2007. november-2008. january) 1.-6.p.

 266. McClendon, J. Wm. Jr. (1986). Ethics: Systematic theology. Vol. 1. Nashville: Abingdon.

 267. Mead, G. H. (1973). A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest: Gondolat.

 268. Miroglio, A. (1965). La psychologie des peuples. In Pataki F. Nemzetkarakterológia? Magyar Tudomány, 1997(2), 169–179.

 269. Moltmann, J. (1981). The Trinity and the kingdom: The doctrine of God. San Francisco: HarperCollins.

 270. Moore, Christopher W. (1996): The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict San Francisco: Jossey-Bass Publishers

 271. Nádházi, Zsolt (2005) ’A döntőbíráskodás magyarországi aspektusai’ in: Munkaügyi Szemle 2005/49, 11.szám, 51-54.o.

 272. Nádházy Zsolt (2007): Alternatív vitafeloldás Európában – különös tekintettel a munkaügyi vitákra Jogtudományi Közlöny (2007 július-augusztus) 314.-322.p.

 273. Nagy F. (1993). Jóvátétel mint a konfliktusfeloldó büntető-igazságszolgáltatás egyik formája. Kriminológiai közlemények, 48. Budapest: Magyar Kriminológiai Társaság.

 274. Nagy László-Kahler Frigyes (1995): Közvetítő (mediátor) felállításának szükségességéről az állampolgárok és a gyógyító intézmények (orvosok) közötti vitás kérdések peren kívüli megoldására Magyar Jog (4) 229.p.

 275. Napoleon, A. C. (1983). Yanomamö: The fierce people. (3rd. Ed.) In H. Szilágyi I. (2005). A jogi antropológia főbb irányai. Budapest: Szent István Társulat.

 276. Nash, H. T. (1980). The bureaucratization of homicide. The Bulletin of the Atomic Scientists, 36, 22–27.

 277. Nemcsik Orsolya (2004): Mediáció, avagy közjegyzők „új” szerepben – közokirat szerkesztés és hagyatéki eljárás a közvetítés tükrében (4) http://jesz.ajk.elte.hu/nemcsik20.html

 278. Neményi Mária-Takács Judit (2005): Változó család - változó politikák. Szociológiai Szemle (4) 3-35. p.

 279. Neumann-Bódi E., Hofmeister-Tóth Á. & Kopp M. (2008). Kulturális értékek vizsgálata a magyar társadalomban Hofstede kulturális dimenziói alapján. In Kopp M. (Szerk.). (2008). Magyar lelkiállapot, 2008 (pp. 365–372). Budapest: Semmelweis.

 280. Nicotera, A. M., Rodriguez, A. J., Hall, M. & Jackson, R. L. (1995). A history of the study of communication and conflict. In: Nicotera, A. M. (Ed.). Conflict and organizations: Communicative processes (pp. 17–44). Albany: State University of New York Press.

 281. Niebuhr, R. (1967). Christian faith and natural law. In Robertson, D. B. (Eds.). Love and Justice: Selection from the shorter writings of Reinhold Niebuhr (pp. 46–54). Cleveland: The World Publishing Company.

 282. Niland, J.R.-Lansbury, R.D.-Verevis.C. (1994) (szerk.) The Future of Industrial Relations: Global

 283. Novák István (2003): A polgári peres eljárásjogunk percselekményeinek jogi természete – Kísérlet egy lehetséges „percselekménytan” kereteinek felvázolására. Magyar Jog (9) 555.-559.p.

 284. Novák István (2006): A polgári peres eljárás percselekményei - tágabb szemléletben. Adalékok egy lehetséges polgári eljárásjogi cselekménytan anyagához. Magyar Jog 2006. (1) 11-16.p.

 285. O’Connor, Joseph - McDermott, Ian (1998): A rendszerelv gondolkodás művészete Bioenergetic Kft. 238-246. p.

 286. Papp Zs. (1987). A racionalitástól a kommunikatív racionalitásig. Jürgen Habermas társada- lomelméleti szintéziséről. In Csepeli Gy., Papp Zs. & Pokol B. Modern polgári társada- lomelméletek (pp. 51–152). Budapest: Gondolat.

 287. Parsons, T. (1985). Talcott Parsons a társadalmi rendszerről. Szociológiai füzetek, 45. Budapest: ELTE Szociológiai Intézet.

 288. Pearce, W. B. & Cronen, V. (2001). A jelentés összehangolt szabályozása. In: Griffin, E. (2001). Bevezetés a kommunikációelméletbe (pp. 65–79). Budapest: Harmat.

 289. Pearce, W. B. & Littlejohn, S. W. (1997). Moral conflict: When social world collide. California: SAGE Publications, Inc.

 290. Pearce, W. B. (1999). Using CMM: ”The Coordinated Management of Meaning”. San Mateo, California: A Pearce Assotiation Seminar.

 291. Pernot, J-M.-Vincent, C (2006)’Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union – case of France’ In: EIRO series: Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union 2006

 292. Peters, Guy B. (1998) Comparative Politics: Theory and Methods, Houndmills: Macmillan Prugberger, Tamás. (1996) ‘Nemzetközi szeminárium békéltető-, közvetítő szolgálat magyarországi kiépítéséről’. In: Magyar Jog, 1996/5.

 293. Petri E. (Szerk.). (1998). Kárpótlás és kárrendezés Magyarországon, 1989–1998. Budapest: Napvilág.

 294. Petrik Ferenc (2000): Az új Polgári Törvénykönyvről Magyar Jog (3) 135.-147.p.

 295. Pfitzner R. (2008). Az idegen önmagunkban. Pannonhalmi Szemle, 1, 86–94.

 296. Pikler Gy. (1897). A jog keletkezéséről. Budapest: Politzer Zsigmond Könyvkereskedő Kiadása.

 297. Pócza Róbert (2006): A polgári eljárást gyorsító szabályok érvényesülése a gyakorlatban. Magyar Jog (3) 153.-161.p.

 298. Pokol Béla (2002): A jog elkerülésének útjai. Mediáció, egyezségkötés Jogelméleti Szemle (1) http://jesz.ajk.elte.hu/pokol9.html

 299. Proksch R. (1993): Geschichte der Mediation. In: H. Krabbe (Hg.): Scheidung ohne Richter. Neue Lösungen für Familienkonflikte. Reinbek, 170-189. p.

 300. Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

 301. Rákosi M. (2001). Az interperszonalitás építészete. A „másik” – Pedro Laín Entralgo. Pro philosophia füzetek, 2. (pp. 1–25.). Veszprém: Pro Scientia Humana Vesprimiensi Ala- pítvány.

 302. Rapoport, A. (1960). Fights, games, and debates. In Pearce, W. B. & Littlejohn, S. W. (1997). Moral conflict: When social world collide. California: SAGE Publications, Inc.

 303. Rasmussen, K. (1927). Across Artic America. In H. Szilágyi I. (2005). A jogi antropológia főbb irányai. Budapest: Szent István Társulat.

 304. Ratzinger, J. (1970). Introduction to Christianity. New York: Herder and Herder. Reginald, R. (1954/2006). Tizenkét dühös ember. Budapest: Nemzeti Színház. (Eredeti: Twelve angry men. Fordította: Hamvai Kornél).

 305. Reiderné Bánki Erika (2005): A kapcsolattartás néhány problematikus kérdése Magyar Jog (2005. január) 25.-37.p.

 306. Rézler, Gy.-Korcsmáros, I. (1999) ’A munkaügyi viták rendezése Magyarországon’ In: Tóth, P.P. (szerk.) Döntőbíráskodás, Budapest: Püski

 307. Ricoeur, P. (1967). Erőszak és nyelv. In Szabó M. (Szerk.). (1998). Az ellenség neve (pp. 124–136). Budapest: Jószöveg Műhely.

 308. Ricoeur, P. (1992). Oneself as another. Chicago: The University of Chicago Press.

 309. Riskin, L. L. (1994). ”Mediator orientations, strategies and techniques, alternatives”. In Strasser, F. & Randolph, P. (2005). Mediáció: A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 310. Riskin, Leonard L. (1996).Understanding Mediators'Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed, 1 Harvard Negotiation Law Review. (7), 23-24 p.

 311. Rokeach, M. (1976). Beliefs, attitudes and values: A theory of organization and change. In Varga K. (2003). Értékek fénykörében. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 312. Romsics Ignác (2004): Rendszerváltás Magyarországon Magyar Virtuális Enciklopédia MTA 2003.-2004.  http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/torttud_magy/rendszervalt.htm

 313. Rónai J. (1847). Jellemisme vagy az angol, francia, magyar, német, olasz, spanyol nemzet, nő, férfiú és életkorok jellemzése lélektani szempontból. In Hunyadi Gy. (Szerk.). (2001). Nemzetkarakterológiák: Rónay Jácint, Hugo Münsterberg és Kurt Lewin írásai (pp. 51– 224). Budapest: Osiris.

 314. Roo, A. de -Jagtenberg, R. (1994) Settling Labour Disputes in Europe Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers

 315. Rose, E. (2004) (2. kiadás) Employment Relations United Kingdom: Pearson Education.

 316. Rudas, János (2001) ’Közvetítés – konfliktuskezelés mediációs módszerrel’ in: Emberi erőforrás- menedzsment 2001/4

 317. Rúzs Molnár K. (2004). A mediáció rendszertani és elméleti összefüggései, különös tekintettel munkajogi vonatkozásaira. Acta juridica et politica, Tomus LXVI. Fasc. 19. Szeged: SZTE ÁJK Tud. Biz.

 318. Rúzs Molnár, Krisztina (2003) ’A munkaügyi viták rendezésének története Magyarországon’ in: Acta Juridica et Politica LXIII, Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara

 319. Sandel, L. (1982). Liberalism and the limits of justice. Cambridge: Cambridge University Press.

 320. Sáriné Dr. Simkó Ágnes (szerk.) (2006): A mediáció - A közvetítői tevékenység. Budapest: HVG-ORAC

 321. Sartre, J-P. (2006). A lét és a semmi. Budapest: L’Harmattan.

 322. Schmercz István (szerk.) (É.n.): A család, mint rendszer. Nyíregyházi Főiskola. Digitális tankönyv in.: http://www.nyf.hu/virtual/keptar/pszichologia/schmercz/

 323. Schwab-Walter-Baumbach (1995): Schiedsgerichtsbarbeitkeit. München: C.H. Verlag

 324. Seb József (2002): A tradíciók és a posztmodern szorításában – töredék a család jelenéről és jövőjéről. In.: Sztretykó György (2002): Globalizáció és család. A családszociológia új kihívásai. Pécs: Comenius Bt. 27-37. p.

 325. Sebestyén Balázs (2003): A méltányosság a családjogban Családi Jog (2003. december) I. (3-4.) 25.-31.p.

 326. Sikes W. Ronald (2007): Mediation in Family Law http://www.rsikes.com/Mediation_in_Family_Law%5B1%5D.doc

 327. Skrabski Á. (2008). A társadalmi tőke változásai Magyarországon az átalakulás tükrében. In Kopp M. (Szerk.). (2008). Magyar lelkiállapot, 2008 (pp. 121–130). Budapest: Semmelweis.

 328. Slomp, Hans (1992) European Labour Relations and the Prospects of Tripartism in: Participation in Public Policy-Making: The Role of Trade Unions and Employers’ Associations Treu, Tiziano (ed.) Berlin, New York: Walter de Gruyter

 329. Smedes, L. B. (2004). Bocsáss meg és felejts! Budapest: Park Kiadó Kft.
  Strasser, F. & Randolph, P. (2005). Mediáció: A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 330. Soltész Judit (1999): Kommunikáció a tárgyalóban Magyar Jog 1999. (3) 235-237.p. Somfai Balázs (2005): Bontás vagy közvetítés Családi Jog (2003. szeptember) I. (2) 1.-8.p.

 331. Somfai Balázs (2005): A családból kiemelt gyermek kapcsolatai (1. rész) Családi Jog (2005. december) III. (4) 16.-21.p.

 332. Sopovné dr. Bachmann Katalin (2003): Gondolatok a Ptk. módosítása koncepciójához, a házassági jog és az élettársi kapcsolat viszonyrendszerében Magyar Jog (1) 30.-32.p.

 333. Sopovné dr. Bachmann Katalin (2006): Gondolatok a peres egyezségről Magyar Jog (12) 732.-739.p.

 334. Spangler, Brad (2003): Caucus  http://www.beyondintractability.org/essay/caucus/

 335. Spéder Zsolt – Kapitány Balázs (2006): Szülővé válás az ezredforduló után: a strukturális körülmények és a tudati tényezők szerepe az első gyermek vállalásakor in: Társadalmi riport 2006, Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György (szerk.). Budapest: TÁRKI, 183–203. p.

 336. Spéder Zsolt – Tóth Pál Péter (2000): Emberi viszonyok Budapest: Andorka Rudolf Budapest: Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó

 337. Stern M. A. Gabriel (É.n.): Online Dispute Resolution: Using Technology While Putting People First http://www.oba.org/En/InfoTech/newsletter_en/v10n1.aspx

 338. Strasser Freddie-Randolph Paul (2005): Mediáció. A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó

 339. Stulberg, J. B. & Love, L. P. (1997). Conducting the mediator skill-building training program. Michigan Supreme Court (revised edition).

 340. Stulberg, Joseph B. (1997): Facilitative versus evaluative mediator orientations piercing the „grid” lock Florida State University Law Review

 341. Szabó D. (1919). Az elsodort falu. Budapest: Táltos.

 342. Szabó M. (Szerk.). (1998). Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Műhely.

 343. Szászi Júlia (2007): Fülemile perben kötelező Népszabadság 2007. szeptember 8.

 344. Szeibert Orsolya (2003): Úton az Európai családjog felé Családi Jog (2003. december) I.

 345. Szeibert Orsolya (2005): Az Európai Unió jogalkotás a családjog területén Európai Jog (6) 32.-40.p.

 346. Szeibert Orsolya (2006): A szülő-gyermek jogviszony szabályozása Kínában, Indiában és Iránban, különös tekintettel a gyermekelhelyezés kérdésére Családi Jog (2006. június) IV. (2) 27.-32.p.

 347. Székely Ilona (2008.): Családterápia és az élőrendszerek elmélete 34-38. p. In.: Feuer Mária (szerk.) A családsegítés elmélete és gyakorlata. Budapest: Akadémiai Kiadó

 348. Szekfű Gy. (1920). Három nemzedék: Egy hanyatló kor története. Budapest: Egyetemi Nyomda.

 349. Szekfű Gy. (Szerk.). (1939). Mi a magyar? Budapest: Magyar Szemle Társaság.
  Szijártó Zs., Tamás P. & Tóth P. (2001). A konfliktusról. In Béres I. & Horányi Ö. (Szerk.). (2001). Társadalmi kommunikáció (pp. 35–52). Budapest: Osiris.

 350. Szente Zoltán (2002): Az „alternatív eljárások” szabályozásának lehetőségei az új közigazgatási eljárási törvényben (I. rész) Magyar Közigazgatás (2002 február) LII. (2) 92- 93. p.

 351. Szilágyi I., H. (2005). A jogi antropológia főbb irányai. Budapest: Szent István Társulat.

 352. Szilvási Léna (Szerk.) (1996): Gyermek – Család – Társadalom. Szociális munka gyermekes családokkal. Budapest: Hilscher Rezs Szociálpolitikai Egyesület

 353. Szőke-Milinte Enikő (2006): Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

 354. Sztretykó György (Szerk.) (2002): Globalizáció és család. A családszociológia új kihívásai. Pécs: Comenius Bt.

 355. Takács Ildikó (2006): A munkahelyi szocializáció és a munkahelyi beilleszkedés pszichológiai tényezői. 296-315. p. In: Mészáros Aranka (szerk.): A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I. Miskolc: Z-Press Kiadó Kft.

 356. Tárkány Szűcs E. (2003). Magyar jogi népszokások. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 357. Tárkányi Ákos (2005): A család válsága – tévhitek és megoldások Kapocs (2005. október) IV. (5) 56.- 61.p.

 358. Thorson, S. J. (1989). Introduction: Conceptual issues. In Pearce, W. B. & Littlejohn, S. W. (1997). Moral conflict: When social world collide. California: SAGE Publications, Inc.

 359. Tjosvold, D. (1993). Learning to manage conflict: Getting people to work together productively. New York: Lexington Books.

 360. Todorov, T. (1984). The conquest of America: The question of the other. New York: HarperCollins.

 361. Topcu K. (2002). Kultúra és döntéselmélet. In Z. Paprika Z. (Szerk.) (2009). Döntéselmélet (pp. 379–408). Budapest: Alinea.

 362. Tóth Ferenc (1997) (szerk.) Bevezetés a Munkaügyi Kapcsolatokba Gödöllő: Szent István Egyetem

 363. Tóth Olga (1997): Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban http://www.tarki.hu/adatbank-h/nok/szerepvalt/totholga97-2.html

 364. Tóth, A.-Nacsa, B.-Neumann, L. (2004) ’Thematic feature – individual labour/employment disputes and the courts in Hungary’ In: EIRO series: Thematic feature – individual labour/employment disputes and the courts 2004

 365. Tóth, A.-Neumann, L. (2006)’Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union – case of Hungary In: EIRO series: Thematic feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union 2006

 366. Török Péter (2005): A házasság mint intézmény: Védjük, ne védjük? Kapocs (2005. április) IV. (2) 56.-64.p.

 367. Treu, Tiziano (1984) The Prevention and Settlement of Industrial Conflict in the Community Member States, Report of the European Commission, Luxembourg

 368. Trompenaars, F. (1993). Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in business. London: Nicholas Brealey Publ.

 369. Ury, W. (1993). Tárgyalás nehéz emberekkel. Budapest: Bagolyvár.
  Varga K. (1968). Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása: Nemzetközi összehasonlítás. In

 370. Varga K. (1982). Szervezeti kultúrák koordinátái: Szociálpszichológiai vizsgálat egy intézményen belül, nemzetközi összehasonlítással. Ergonómia 1982(3), 383–403.

 371. Varga K. (1986). Az emberi és szervezeti erőforrás fejlesztése: Szervezeti akciókutatások eredményei és tanulságai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 372. Varga K. (1988). Az emberi és szervezeti erőforrás fejlesztése. Budapest: Akadémiai Kiadó. Varga K. (1999, 2000, 2001). Kommunikatív cselekvés stratégikus közegben I., II., III. Jel-Kép, 1999(4), 3–24.; 2000(3), 85–99.; 2001(3), 73–89.

 373. Varga K. (2003). Értékek fénykörében (pp. 137–141). Budapest: Akadémiai Kiadó.

 374. Varga K. (2003). Értékek fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat: Adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 375. Varga K. (2006). Hofstede és a magyar szociológia. Valóság, 8, 11–31.

 376. Varga K. (2008). Hofstede és a magyar szociológia. In Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2008). Kultúrák és szervezetek: Az elme szoftvere. Pécs: VHE Kft.

 377. Varga Szabolcs (2004): Alternatív konfliktusmegoldási lehetőségek a gyermekvédelem területén In.: Tudomány Napja 2003. konferencia-előadások Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Sopron. 109-123 p.

 378. Varga Szabolcs (2005): A mediáció alkalmazási lehetőségei a gyámhivatali munka során (2005. dec.04.) In.:  http://szochalo.hu/hireink/article/104280/3218/

 379. Varga Szabolcs (2006): A gyermeki jogok érvényesülése a mai magyar joggyakorlatban Collega (2-3) 175-180. p.

 380. Varga Szabolcs (2006): Globalizáció hatása a gyermekvédelemben in.: Doktoranduszok és fiatal kutatók konferenciája „Globalizáció, avagy a nemzetközi folyamatok hatása a magyar jogrendszerre” Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája. 45-54 p.

 381. Varga Szabolcs (2007): Válási mediáció. Collega (1-2) 184-189.p.

 382. Varga Szabolcs (2009): A családi közvetítés (mediáció) specifikumai és problémái. Iurisprudentia et iuro publico. Jog- és Politikatudományi folyóirat. III. (2) 74-107.p.

 383. Veenhoven, R. (1993). Happiness in nations. Rotterdam: Risbo.

 384. Vígh J. (1998). A kárhelyreállító (restoratív) igazságszolgáltatás. Magyar Jog, 6.

 385. Vígh J. (2003). A kárhelyreállító igazságszolgáltatás eszközei a hazai büntető igazságszolgáltatás rendszerében. Jogelméleti Szemle, 2.

 386. Vincze O. & László J. (2006). A mentális igék szótára, valamint alkalmazása az automatikus tartalomelemzésben. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. December 7–8., Szeged.

 387. Visky A. & Sipos M. (2009). Mint aki látja a hangot. Budapest: Harmat.

 388. Volf, M. (2001). Ölelés és kirekesztés. Budapest: Harmat.

 389. Wahrhaftig, P. (1982). ”An overview of common-oriented citizen dispute resolution programs in the United States”. In Abel, R. (Ed.). The politics of informal justice. Vol. 1: The american experience. New York: Academic Press.

 390. Wassermann, J. (1985). Der fall Maurizius. München: Langen-Müller.
  Watzlawick, P., Weakland, J. H. & Fisch, R. (1990). Változás: A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Budapest: Gondolat.
  Weinstein, M. (2001). ”Community mediation: providing justice and promoting transformation”. Conflict Resolution Quarterly, 19(2), 251–259.

 391. Watzke Ed (2006): A világok közötti egyensúly tánca transzgresszív mediációval. Budapest: Duna Palota és Kiadó

 392. Wiesel, E. (1990). From the kingdom of memory: Reminiscences. New York: Summit Books.

 393. Winn Marie (1990): Gyerekek gyermekkor nélkül Budapest: Gondolat

 394. Wopera Zsuzsa (2004): A házassági és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek új eljárási szabályai a bővülő Európai Unióban Magyar Jog (8) 486.-495.p.

 395. Wundt, W. M. (1898). Grundriss der psychologic. (Dritte verbesserte Auflage). Leipzig: Engelman kiadás. XVI. 403. lap.

 396. Yancey, P. (2007). Rejtjelek egy másik világból. Budapest: Harmat.

 397. Zack, Arnold (2000): Mediating Statutory Employment Claims: A New Role for the Alliance for Education in Dispute Resolution http://www.law.harvard.edu/programs/lwp/Mediating%20Statutory%20Employment%20 Claims%20Alliance%20zack%202000.pdf

 398. Zoltán Ödön (1993): Választottbíráskodásunk egyes kérdéseiről Magyar Jog (5) 277.- 283.p.

 399. Zuschlag Brendt – Thielke Wolfgang (2009): Mindennapjaink konfliktushelyzetei – Hogyan kezeljük a konfliktusokat munkahelyünkön és családunkban? Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt. (3-4.) 1.-8. p.

 

 

 

Online források, előadások (pl.: TED):

 

 1. AKV Európai Szemle 2017-től megjelent számai (https://adreurope.uni-miskolc.hu/)

 2. Forgó Sándor: Kommunikáció elmélet - kommunikációs ismeretek (E-Learning tananyag) https://forgos.uni-eszterhazy.hu/wp-content/tananyagok/fs_komm_egyetemi/obj/ie_0002_0_0_0/0002_0_0_0.htm

 3. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_hu.pdf

 4. http://mediatormuhely.hu/miert-orolnek-fel-minket-a-konfliktusok

 5. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-szocialpszichologiai-alapismeretek/kommunikacios-zavarok-koros-kommunikacio-nyelvi-szocializacio-hianya-szoozon-zsargon/kommunikacios-zavarok

 6. http://www.coachfederation.hu/etikai-kodex

 7. http://www.coachszovetseg.hu/files/MCSZ_etikai_kodex.pdf

 8. http://www.kapcsolatugyeletek.egalnet.hu/object.EC9CAA4B-876C-420D-A492-7CB2EA5C0824.ivy http://www.mediacio.hu/files/OME_Etikai_Kodex_2015_%20januar_28.docx

 9. https://www.elni-tudni.hu/coach-vezeto-cikkek/uj-szemlelet-a-fejleszto-tanacsadasban-a-coaching

 10. Rácz Zoltán: Alternatív vitarendezés (AVR) helyzete Magyarországon http://www.uni-miskolc.hu/~microcad/publikaciok/2015/E7_Racz_Zoltan.pdf

 11. Szőke Milinte Enikő: technikák (előadás anyaga) ppt https://drive.google.com/file/d/0B2dteWsM1OFgZ3plV2dMOE1aSXM/view?ts=57fd1e28

 12. Wapnick, Emilie: Miért nincs mindenkinek hivatása https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling?language=hu

 13. Wiesner Edit: Coaching jegyzet, jegyzet kivonatok. https://www.slideshare.net/LemmaCoaching/wiesner-edit-kpzsi-jegyzet-kivonat-lemma-coaching